Política de Privacitat

Politica de Privadesa de Thames School of Languages SL

1- Identificació

Titular: Thames School of Languages SL Domicilio social: Plaça Sant Ramón 8, 08290 – Cerdanyola del Vallès, Barcelona E-mail: thames@thames.es

2- Informació i consentiment

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), i tenint present el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’Usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recaptades a través del Lloc web www.thames.es (d’ara endavant, el “Lloc web”) siguin inclosos en un fitxer titularitat de Thames School of Languages SL degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i respecte del que es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com a tècniques, requerides pel Reial decret 1720/2007 (d’ara endavant, “RLOPD”). Totes les dades personals sol·licitats a l’Usuari en el Lloc web són obligatoris, no sent possible l’accés o registre en Lloc web si no es faciliten aquestes dades. Així mateix, quan les dades personals siguin recaptats a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que la Usuària aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l’Usuari a través del Lloc web. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Thames School of Languages SL són certs i exactes, amb el que Thames School of Languages SL no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris. L’Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals en el Lloc web o utilitzar el Lloc web.

3- Finalitat del tractament

Les dades personals de l’Usuari o de tercers que siguin cedits per l’Usuari seran tractats per Thames School of Languages SL a través de Lloc web únicament per a les següents finalitats: • Dur a terme les funcionalitats del Lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en el mateix. • Donar compliment a les obligacions legalment establertes. En cap cas realitzarem alguna de les següents activitats: • Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris. • Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

4- Dades de l’usuari

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats anteriorment assenyalades. Thames School of Languages SL no pot garantir l’absoluta invulnerabilidad dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5- Estampació d’arxius a Blockchain a través del lloc web

El Lloc web ofereix una solució als Usuaris per estampar arxius en la “cadena de blocs”/blockchain de Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifrat i sistema de hash dels mateixos. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, a causa de la impossibilitat de desxifrar els mateixos i adquirint, d’aquesta manera, la consideració de dades anonimizados. Aquests arxius, no obstant això, seran conservats de forma pseudonimizada per Thames School of Languages SL durant un període d’un any amb l’única finalitat de permetre a l’Usuari rebre aquest arxiu per comprovar que segueix inalterado en les referides blockchain.

6- Política de Cookies

De conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant les cookies durant la utilització de Lloc web, seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Cookies.

7- Exercici de drets

De conformitat amb el que es disposa en la LOPD, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot caso una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a Thames School of Languages SL a través del següent e-mail: thames@thames.es

8- Acceptació de la Política de Privadesa

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privadesa el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i Thames School of Languages SL pel que fa a l’ús i tractament de la seva informació personal dins del Lloc web. L’Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privadesa, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions. A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa, l’Usuari s’obliga a donar compliment a l’Avís Legal. Thames School of Languages SL es reserva el dret d’actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privadesa fins i tot sense intervenir notificació prèvia a l’Usuari. Tals modificacions hauran de fer-se efectives al moment de la seva publicació en el Lloc web, on estaran disponible per a l’Usuari a tot moment. En aquest sentit, recomanem a l’Usuari consultar regularment el contingut de la Política de Privadesa per estar al tant de qualsevol modificació que afecti al processament de dades dins del Lloc web.