Som centre preparador d’IELTS.

Què és el certificat IELTS?

El certificat IELTS, International English Language Testing System, és una prova de nivell.

Aquest examen serveix per acreditar el teu nivell d’anglès en universitats estrangeres, institucions educatives i empreses. En ocasions, departaments governamentals d’immigració demanen un certificat que determini el nivell d’anglès del sol·licitant.

El IELTS té un període de validesa de 2 anys. Algunes organitzacions accepten el certificat una vegada passada la data de validesa com a comprovant del nivell d’anglès.

IELTS Acadèmic o IELTS General

El IELTS té dues versions: IELTS Academic i IELTS General Training.

L'IELTS Academic està dirigit a les persones que tenen previst matricular-se en una universitat, en un postgrau o un altre col·legi professional.

L'IELTS General Training està dirigit a aquelles persones que volen cursar estudis o realitzar pràctiques en estudis no universitaris. També sol ser la versió requerida pels departaments d’immigració en països com Austràlia, Canadà, Nova Zelanda o el Regne Unit.

Les parts de l’examen de Listening i Speaking són iguals en ambdues versions. En canvi, el Reading i Writing tenen diferents continguts.

Examen per a l’obtenció del certificat IELTS

El TRF (Test Report Form) indica la puntuació que has rebut en cadascuna de les competències: Reading, Writing, Listening i Speaking, i el resultat global.

L’examen de IELTS té quatre parts:

En total, l'IELTS dura 2 hores i 44 minuts. Els exàmens de Listening, Reading i Writing es fan el mateix dia un darrere l’altre.

L’examen d’expressió oral (Speaking)

Com a norma general, es programen els exàmens d’expressió oral el mateix dia que els exàmens escrits, començant a partir de les 13:00 hores. No obstant això, en ocasions, l’examen oral s’ha de programar fins a set dies abans o després dels exàmens escrits.

Una vegada matriculat, t’arribarà una carta de confirmació a les 2 setmanes de l’examen en la qual s’especificarà la data del Speaking. L’hora de l’entrevista es publicarà el mateix dia de l’examen. No és possible saber-ho amb antelació.

Quin percentatge sobre la nota global representa cada part?

El Reading i Use of English representen un 40% de la nota global, mentre que el Writing, Listening i Speaking representen cada part un 20% de la nota global. La qualificació global es calcula mitjançant una mitjana de les puntuacions obtingudes en les quatre parts de l’examen. L’examen es pot realitzar en paper o en ordinador.

Diferències entre Academic i General Training en la prova de Writing

IELTS Academic consta de dues parts. En la primera part cal descriure un gràfic o un diagrama. En la segona part cal escriure una redacció expressant el punt de vista propi sobre un tema, generalment d’índole acadèmic.

IELTS General Training consta de dues redaccions: una carta formal responent a una situació concreta i una redacció sobre un tema d’actualitat general.

Quins són les diferències en el Reading?

Tant en la versió Acadèmic com en la General, el Reading consta de tres textos amb un total de 40 preguntes. El format dels dos exàmens és sempre el mateix sol que varien el contingut i els temes dels textos.

Resultats de les proves del Certificat IELTS

En les proves per a l’obtenció del certificat IELTS no hi ha aprovats ni suspensos. L’examen avalua la competència del candidat a les quatre àrees lingüístiques: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita.

Com es calcula el resultat del IELTS?

El IELTS es puntua en bandes d’entre 1 i 9, 9 sent la puntuació més alta. Es fa una mitjana de les quatre parts de l’examen per arribar al resultat global. El resultat pot ser una banda completa (6.0, 7.0, 8.0) o una banda mitjana (6.5, 7.5, 8.5).

A què corresponen les bandes en relació al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER)?

Els nivells segons el MCER o bandes de IELTS que més es demanen acreditar són el B1 que correspon a una banda de 4, 4.5 o 5, un B2 que correspon a un 5.5, 5 o 6.5, un C1 que correspon a una banda de 7 o 7.5 i un C2 que correspon al nivell més alt de l’escala, de 8 a 9.

Resultats de l’examen del certificat IELTS

El certificat, «Test Report Form» (TRF), s’obté 13 dies després de la data de l’examen. El TRF es pot anar a buscar en persona al centro examinador. Si no es recull, el centre ho enviarà al teu domicili per correu ordinari.

Com es descriu l’habilitat de cada banda segons el IELTS?